About


Tiia Kasurinen (she/her) is a Helsinki-based artist/choreographer who graduated from Stockholm University of the Arts in 2017. She is interested in themes such as identity, gender, the gaze and pop culture, and explores them in her works through theatre make-up, visual transformation and motion. In her works YouTube tutorials and somatic movement walk hand in hand, creating recognisable aesthetics.

Kasurinen’s work has been presented f.ex. in Helsinki Festival and Zodiak – Centre for New Dance (I’m not entirely here (cybersad) 2020 and 2021), New Performance – Festival (Live Stream 2021; The Life of Harmony: extended 2019) and Weld-theatre in Stockholm (The Life of Harmony 2018). Her upcoming stage works “SURFACE” (2022) and “ONSTAGE – The Dance Concert ” (2023) have been selected for the programs of Dance Theater Minimi and Zodiak – New Dance Center for 2022-2023.

In the spring of 2019, Kasurinen spent two months at the Saari Residence (March-April), deepening her artistic practice with make-up and choreography.

When not working on her own projects, Tiia Kasurinen works as a dancer and a performer and collaborates with other artists. Kasurinen is a member of Precarious Practices – a group of dance artists, whose activities are based on artistic exchange – as well as INSISTER SPACE in Sweden, which is an artist-driven platform for freelance choreographers. She has also been invited to join the Nordic Platform Gátt network of young artists (https://www.platformgatt.net/tiia-kasurinen).

Kasurinen also performs as a drag queen: her drag character Vulva T has performed in many events in Helsinki and Stockholm. The project explores the concept of gender in movement and choreography, resulting in two dance works (Vulcano, 2017 and Vulva T, 2016).

Kasurinen has danced in works by e.g. Benoît Lachambre, Miguel Gutierrez, Ellen Söderhult, Isabelle Schad and Trisha Brown Company.

In 2022, Kasurinen was awarded an international DanceWEB scholarship to the ImpulsTanz Festival in Vienna.

Kasurinen worked with the state artist grant in the spring of 2021.

Make-up and movement: artistic practice

“In my artistic work, I combine make-up and visual transformation with movement and choreography. I’m interested in the bodily experience resulting from the direct or long-term effects of transformation. I’m particularly fascinated with changes in the quality of movement, but I also study the themes of gender, power and taking space in my practice.  

Make-up and visual transformation are indirect ways for me to examine my position in society. Transformations unsettle my perception of my own power, identity and humanity.”

Portfolio:

Portfolio Tiia Kasurinen

CV:

CV Tiia Kasurinen


BIO

Tiia Kasurinen on Tukholman taideyliopistosta vuonna 2017 valmistunut, Helsingissä asuva taiteilija ja koreografi. Hän tutkii töissään mm. identiteetin, feminiinisyyden, katseen ja pop-kulttuurin teemoja, usein maskeerauksen ja visuaalisen muodonmuutoksen kautta. Youtube-tutorialit ja somaattinen liike kulkevat hänen töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan estetiikan.

Kasurisen töitä on näytetty mm. Helsingin Juhlaviikoilla, Zodiak-teatterissa ja Finfringe-festivaaleilla Turussa (I’m not entirely here (cybersad) 2020 ja 2021), New Performance -festivaaleilla Turussa (Live Stream 2021 ja The Life of Harmony: extended 2019) sekä Weld -teatterissa Tukholmassa (The Life of Harmony 2018). Hänen tulevat lavateoksensa “SURFACE” ja “ONSTAGE – The Dance Concert” on valittu tanssiteatteri Minimin sekä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoon vuosille 2022-2023.
Keväällä 2019 Kasurinen vietti kaksi kuukautta Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä (maaliskuu-huhtikuu), syventäen taiteellista praktiikkaansa maskeerauksen ja koreografian kohtaamisesta.

Kun Kasurinen ei työskentele omien projektiensa parissa, hän tekee töitä muiden taiteilijoiden kanssa. Kasurinen kuuluu Prekaarit Praktiikat -taiteilijaryhmään, jonka toiminta perustuu taiteelliseen vaihtoon, sekä Ruotsissa vaikuttavaan INSISTER SPACE-yhteisöön, joka on taiteilijavetoinen alusta freelance-koreografeille. Hänet on lisäksi kutsuttu osaksi pohjoismaista nuorten taiteilijoiden Platform Gátt-verkostoa (https://www.platformgatt.net/tiia-kasurinen).

Kasurinen esiintyy myös drag queeninä: hänen drag-hahmonsa Vulva T on esiintynyt lukuisissa tapahtumissa Helsingissä ja Tukholmassa. Projekti tutkii sukupuolen käsitettä liikkeessä ja koreografiassa, siitä on syntynyt kaksi tanssiteosta (Vulcano, 2017 ja Vulva T, 2016).

Esiintyjänä Kasurinen on toiminut mm. Benoît Lachambren, Miguel Gutierrezin, Ellen Söderhultin, Isabelle Schadin ja Trisha Brown Companyn teoksissa.

Vuonna 2022 Kasuriselle myönnettiin kansainvälinen DanceWEB-stipendi ImpulsTanz-festivaaleille Wieniin.

Kasurinen työskenteli kevään 2021 Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apurahalla. –

Maskeeraus ja liike: taiteellinen praktiikka

“Yhdistän taiteellisessa työssäni maskeerausta ja visuaalista muodonmuutosta liikkeeseen ja esitystaiteeseen. Olen kiinnostunut kehollisesta kokemuksesta, joka tapahtuu muodonmuutoksen välittömistä tai pitkäaikaisista vaikutuksista. Erityisen kiinnostunut olen muutoksista liikelaatuihin liittyen, mutta tutkin praktiikassani myös sukupuolen, vallan ja identiteetin käsitteitä.

Maskeeraus ja visuaalinen muuntautuminen ovat minulle tärkeä osa jokaista taiteellista prosessiani: ne ovat epäsuoria tapoja tutkia asemaani yhteiskunnassa. Muodonmuutokset horjuttavat käsitystä omasta vallastani, sukupuolestani ja ihmisyydestäni.”

Portfolio:

Portfolio Tiia Kasurinen

CV:

Ansioluettelo Tiia Kasurinen


%d bloggers like this: